Spis treści:

Kategoria:SQL Server


Jak wygenerować tymczasową tabelę na dane innej tabeli

Dzisiejszy problem jest następujący: zamierzamy przeprowadzić na wybranej tabeli takie operacje, które wymagają tymczasowego przechowania danych w innym miejscu. Może to być spowodowane względami bezpieczeństwa, koniecznością mocnej przebudowy tabeli, ale też innymi, być może zaskakującymi potrzebami.

Skrypt generujący tabelę na bazie innej

Przyjrzyjmy się teraz skryptowi, który realizuje nasze zadanie. Zaprezentowany jest on na poniższym listingu:

CREATE FUNCTION dbo.GetTempTable(@tabName nvarchar(128))
RETURNS nvarchar(MAXAS
BEGIN
DECLARE @q nvarchar(MAX) = 'CREATE TABLE #' + @tabName + CHAR(13) + '('CHAR(13)
DECLARE @col nvarchar(128)
DECLARE @type nvarchar(128)
DECLARE @maxlength varchar(8)
DECLARE @precision varchar(8)
DECLARE @scale varchar(8)
DECLARE cur CURSOR FOR
SELECT C.name, TP.name, C.max_length, C.[precision], C.scale
FROM sys.tables T
JOIN sys.columnsON T.[object_id] = C.[object_id]
JOIN sys.types TP ON TP.user_type_id = C.user_type_id
WHERE T.name = @tabName
OPEN cur
FETCH NEXT FROM cur INTO @col, @type, @maxlength, @precision, @scale
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
  SET @q = @q + ' ' + @col + ' ' + @type
  
  --Dodaj argumenty varchar i nvarchar
  --oraz varbinary
  IF @type = 'varchar' OR @type = 'nvarchar' OR @type = 'varbinary'
  BEGIN
    IF @maxlength = -1
      SET @q = @q + '(MAX)'
    ELSE
      SET @q = @q + '(' + @maxlength + ')'
  END
  
  --Dodaj argumenty char i nchar
  IF @type = 'char' OR @type = 'nchar'
    SET @q = @q + '(' + @maxlength + ')'

  IF @type = 'decimal' OR @type = 'numeric'
    SET @q = @q + '(' + @precision + ', '+ @scale + ')'

  FETCH NEXT FROM cur INTO @col, @type, @maxlength, @precision, @scale
  IF @@FETCH_STATUS=0
    SET @q = @q + ','CHAR(13)
END
CLOSE cur
DEALLOCATE cur
SET @q = @q + CHAR(13) + ')'
RETURN @q
END

Zaprezentowana funkcja generuje skrypt, który pozwala stworzyć tabelę wskazaną parametrem, ale z przedrostkiem #, czyli tabelę tymczasową. Tabela tymczasowa nie posiada kluczy, indeksów. Jej celem jest tylko i wyłącznie przechowanie danych.

Popatrzmy jeszcze, jak to działa. Przykładowy skrypt pokazany jest na poniższym listingu:

--Tworzymy przykładową tabelę
CREATE TABLE T1
(
  ID int,
  Val numeric(6,2),
  Num decimal,
  Num2 decimal(10),
  Txt varchar(200),
  TxtM varchar(MAX),
  Bin varbinary(2000),
  BinM varbinary(MAX)
)
GO

--Wywołanie funkcji
SELECT dbo.GetTempTable('T1')

Wynikiem działania powyższego skryptu będzie następujący łańcuch znaków:

CREATE TABLE #T1
(
  ID int,
  Val numeric(6, 2),
  Num decimal(18, 0),
  Num2 decimal(10, 0),
  Txt varchar(200),
  TxtM varchar(MAX),
  Bin varbinary(2000),
  BinM varbinary(MAX)
)

Co zrobimy z takim skryptem, zależy już tylko od nas samych. Deklaracja w przypadku pól typu numeric i decimal może się nieco różnić (jest to deklaracja pełna), ale jest całkowicie zgodna z oryginałem.

Kategoria:SQL Server

, 2013-12-20

Brak komentarzy - bądź pierwszy

Dodaj komentarz
Wyślij
Ostatnie komentarze
To samo pytanie co wyżej. Mam za zadanie dodać kolumnę do istniejącej tabeli łącząc obie inne kolumny ze sobą, ale nie mam pojęcia jak za to się zabrać
działa :) tylko była literówka :)
Podziękował. Trochę późno, po 8 latach, ale dzięki za testy (rozumiem że dla SQL2012 robione). Tak się właśnie zastanawiałem ile złego czynię stosując czasem __(max).
Super robota, korzystając z innych internetowych kalkulatorow po prostu wątpiłem w ich prawdomówność, w końcu trafiłem tutaj i wynik w końcu jest wiarygodny. 40 km w 2 h 810 kcal, ciekawostka: na fitatu wyliczyło mi 5700 kcal 😊 najlepiej będzie chyba jak kupię zegarek sportowy.
Wielkie dzieki za solidne wyjasnienia tematu.