Spis treści:

Kategoria:PowerShell


Pobieranie tabeli z Excela w PowerShell

Najczęściej używane skrypty PowerShell w pracy programisty - ikona konsoli

Tabele w Excelu

Powershell posiada mnóstwo komponentów do importu i eksportu z różnych źródeł danych. To przecież nie tylko zwykłe tekstowe pliki, ale także pliki html (ConvertTo-Html), pliki JSON (ConvertTo-Json, ConvertFrom-Json), pliki CSV (ConvertFrom-Csv, ConvertTo-Csv, Export-Csv, Import-Csv). Wymagania biznesowe często prowadzą jednak w innym kierunku - w kierunku plików bardziej skomplikowanych w strukturze i mniej nadających się do wymiany danych. Analiza frekwencji potrzeb doprowadziła mnie do wniosku, że bardzio potrzebny okazuje się komponent do importu z pliku Excela - *.xlsx. Problem jednak w tym, że w pliku xlsx może być wiele różnych arkuszy, na każdym z arkuszy kilka bloków z danymi. Trudno wymyślić komponent, który pozbiera wszystkie te dane i wyświetli w jakiś łatwy do dalszej analizy i przetwarzania sposób.

Dane biznesowe prezentowane są zwykle w postaci tabelarycznej, a naturalną ich reprezentacją w Excelu są - a jakże - tabele.

Komponent do importu pliku xlsx

Komponent będzie się nazywał, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pliku CSV, Import-ExcelTable (poprzez analogię do wymienionego juz Import-Csv). O ile plik CSV zawiera tylko jedną tabelę (tj. jedną porcję danych), o tyle plik *.xlsx może tych niezależnych porcji mieć więcej. Jak już wspomniałem, mogą to być dane na dowolnym arkuszu i w dowolnej tabeli na tym arkuszu. W najprostszej wersji komponentu wszystkie te parametry będą wymagane. W wersji uproszczonej można założyć, że o ile nie podamy konkretnego arkusza, wybrany zostanie pierwszy z brzegu. Podobnie tabele - jeżeli jakieś są, wybrana zostanie pierwsza w kolejności.

Implementacja komponentu

Komponent będzie korzystał z obiektów COM instalowanych razem z pakietem Office - Excel.Application. Komponent musi być zainstalowany, a jego wersja zostanie odpowiednio wybrana - w zależności od wskazań w rejestrze systemowym.

Popatrzmy na przykładową implementację funkcji, która jest w stanie odczytać dane z tabeli Excela:

function Import-ExcelTable
{
  Param
  (
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$Path,
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$Sheet,
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$Table
  )
  try {
    $excel = New-Object -ComObject Excel.Application
    $file = (ls $Path).FullName
    Write-Verbose "Opening file $file..."
    $workbook = $excel.Workbooks.Open($file)
    $xlSheet = $excel.Sheets.Item($Sheet)
    $xlTable = $xlSheet.ListObjects.Item($Table)
    $captions = $xlTable.HeaderRowRange.Value2

    $data = $xlTable.DataBodyRange.Value2
    for ($i=1; $i -le $data.GetLength(0); $i++) {
      $obj = @{}
      1..$captions.Count | % { $obj[[string]$captions[1,$_]] = [string]$data[$i,$_] }
      [PSCustomObject]$obj
    }
  } finally {
    $workbook.Close()
    $excel.Quit()
    [Runtime.InteropServices.Marshal]::ReleaseComObject($excel) | Out-Null
  }
}

To wszystko, aby w prosty sposób wyświetlić dowolną tabelę.

Przykład użycia

Komponent ma zaledwie trzy parametry, wszystkie wymagane, dlatego nie ma się co spodziewać kilku wersji. Popatrzmy na najprostszą:

Import-ExcelTable Test.xlsx Arkusz1 Tabela1

Wynik zostanie wyświetlony w postaci obiektowej, np. tak:

Liczba mandatów Identyfikator Nazwisko Imię 
--------------- ------------- -------- ---- 
3        C12523    Byk   Janusz
2        D55242    Lew   Michał
5        A34552    Anakonda Roman

Samą instrukcję można oczywiście zapisać w postaci pełniejszej, wprost wskazujac wszystkie parametry:

$table = Import-ExcelTable -Path 'Plik.xlsx' -Sheet 'Arkusz1' -Table 'Tabela1'

Cała moc PowerShella polega jednak na łączeniu poszczególnych komponentów i stosowaniu operacji na konkretnych obiektach. Komponent do Excela może być tylko częścią jakiegoś większego skryptu:

Import-ExcelTable Test.xlsx Arkusz1 Tabela1 `
 | Select Identyfikator,'Liczba mandatów' `
 | Sort 'Liczba mandatów' -Descending

Wynikiem powyższego skryptu będzie taka oto tabelka:

Identyfikator Liczba mandatów
------------- ---------------
A34552    5       
C12523    3       
D55242    2

Ten wynik może być dalej przetwarzany, zapisywany w plikach, konwertowany, łączony z innymi zbiorami. To już jest jednak temat zdecydowanie wykraczający poza niniejszy artykuł.

Kategoria:PowerShell

, 2017-05-04

Komentarze:

mb (2020-05-15 23:20:04)
bardo ciekawe , można dzięki takim wpisom dostrzec wędkę..
Dodaj komentarz
Wyślij
Ostatnie komentarze
puściłem benta i leci klockiem w pomieszczeniu, w którym kodujemy
Dzieki za rozjasnienie zagadnienia upsert. wlasnie sie ucze programowania :).