SQL Server 95

Agregacje z podsumowaniem ROLLUP

Algorytm merge w praktyce

Dirty page, czyli brudne strony w SQL server

Dodanie kolumny z domyślną wartością

Dodawanie kolumny w SQL Server

Dodawanie kolumny w SQL Server tylko wtedy, gdy nie istnieje

Dodawanie tabel w SQL Server

Dokumentacja tabel i kolumn w SQL Server

Dynamiczne atrybuty rekordów w SQL Server

Entity Framework i rzeczywiste zapytania SQL Server

FILESTREAM w Sql Server

Generowanie definicji widoku na bazie tabeli

Generowanie losowych haseł w SQL Server

GROUP_CONCAT w SQL Server

Identity jako identyfikator

Identyfikacja zapytania blokującego inne zapytania w SQL Server

Indeks na kluczu obcym

Indeksy w SQL Server - podstawy teoretyczne

Instrukcja IF THEN ELSE w sekcji SELECT SQL Server

Jak określić rozmiar danych w kolumnie SQL

Jak pobrać 10 najbardziej kosztownych zapytań SQL

Jak pobrać informacje o wszystkich kluczach obcych w SQL Server

Jak pobrać nazwę domyślnego schematu użytkownika w SQL Server

Jak poprawnie mierzyć wydajność zapytań SQL

Jak skopiować zawartość tabeli w SQL Server

Jak sprawdzić, czy rekord w tabeli istnieje

Jak usunąć wartość domyślną z kolumny w tabeli

Jak w SQL Server rozdzielić tekst danym separatorem

Jak wygenerować tymczasową tabelę na dane innej tabeli

Jak wymusić stosowanie konkretnego indeksu w SQL Server

Jak zamienić indeks nieklastrowany na klastrowany

Jak zamienić indeks nieklastrowany na klastrowany - obsługa kluczy obcych

Jak znaleźć niepoindeksowane kolumny klucza obcego

Jak znaleźć wszystkie procedury składowane korzystające z danej tabeli

Klucz główny INT i GUID - porównanie

Kolumny wyliczane w SQL Server

Konwersja datetime na nvarchar

Kursory w SQL Server

Kwota słownie w SQL

LEFT JOIN w Entity Framework

LIKE w Entity Framework

Lista trybów sortowania (COLLATION)

Losowy rekord w SQL Server

Maksimum z kolumn w SQL Server.

Mapy bitowe - implementacja i integralność w SQL

Nowe IF THEN ELSE w SQL Server 2012

Numerowanie rekordów zwracanych z SQL Server

Opóźnienie wykonywania skryptu SQL - WAITFOR

Pierwszy rekord spełniający warunki w SQL

Pobieranie bazy danych banków do SQL Server

Pobieranie daty urodzenia i płci z numeru PESEL - SQL Server

Pobieranie informacji o rozmiarach indeksów

Pobieranie liczb i cyfr z tekstu w SQL Server

Pobieranie metadanych tabel w SQL Server

Pobieranie rozmiarów tabel w SQL Server

Poprzedni, następny i sąsiedni rekord w SQL Server

Porównanie ntext i nvarchar(max)

PowerShell i wykonywanie poleceń SQL Server

Prosty i wydajny ORM po naszemu

Rekurencja w SQL Server czyli Common Table Expressions - drzewa

Rekurencja w SQL Server czyli Common Table Expressions - podstawy

Rozkład danych w kolumnach SQL

Rozkład normalny (Gaussa) w SQL Server

Rozszerzone filtry w Entity Framework

Różnica między JOIN i LEFT JOIN

Różnica między sysobjects.xtype a sysobjects.type

Różnica między UNION ALL i UNION w SQL Server

SELECT z instrukcji systemowych

Snippety (wstawki kodu) w SQL Server

Sortowanie i kolejność wartości NULL

SQL Server i łączenie danych XML z XQuery

SQL Server i wyszukiwanie znaków specjalnych w tekście

Stronicowanie w SQL Server

Strumieniowa obsługa plików w SQL Server i ASP.NET MVC

Sumy bieżące w SQL Server

Tabele tylko do odczytu w SQL Server

Tworzenie listy rozdzielonej przecinkiem z danych jednej kolumny w SQL Server

Tworzenie tabeli HTML przy pomocy SQL Server - XQuery

Typ sql_variant w SQL Server

UPDATE z SELECT i JOIN w SQL Server

UPSERT, czyli UPDATE+INSERT w SQL Server

Usuwanie duplikatów z tabeli bez klucza - SQL Server

Uzupełnianie numeru zerami lub spacjami z lewej strony

Varchar i nvarchar - różnice

Więzy unikalności (UNIQUE CONSTRAINT) w SQL Server

Własne agregacje w SQL Server

Wydajność operacji INSERT bez transakcji i z transakcją

Wykonywanie zapytań w SQL Server z poziomu PowerShell

Wykorzystanie SQL Server do tworzenia tabeli HTML

Wyszukiwanie tabeli zawierającej podaną kolumnę - SQL Server

Zakładanie indeksu w SQL Server

Zamiana wszystkich kolumn typu ntext na nvarchar(MAX)

Zliczanie wartości null we wszystkich kolumnach tabeli

Znaki specjalne SQL w zapytaniach LIKE

Zrób to sam - prosty i wydajny OR/M dla ADO.NET

Ostatnie komentarze
Super
Troche zmienilem i smiga'
USE [LiczbyWStringu]
GO

/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fnGetNumbersDecStringNew] Script Date: 11.11.2022 09:31:13 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


--Moje modyfikacje dla warunku @Licznik
CREATE FUNCTION [dbo].[fnGetNumbersDecStringNew](@str nvarchar(MAX),@Licznik int)
RETURNS @ret TABLE(value decimal(10,2)) AS
BEGIN

--Declare @ret1 TABLE(value nvarchar(255))
Declare @i int
---Declare @str nvarchar(255)
Declare @p nvarchar(255)
Declare @d nvarchar(255)
Declare @LP int
--Declare @Licznik int
--set @licznik =4
set @LP=0

set @p=''
--set @str = 'uaj1s/k60/23.24kl 5MM 34.53C89Lm naj/890.0sie'
set @i = 0
set @d =''

While @i< Len(@str)
Begin
set @i+=1
set @p = SUBSTRING(@str, @i ,1)

If @p>= char(48) and @p < =char(57) or @p= char(46)

Begin
set @d = @d + @p --+','
---char(47) = /
--If SUBSTRING(@k, @i+1,1)<char(48) or SUBSTRING(@k, @i+1,1)>char(57)-- and SUBSTRING(@k, @i+1,1)<char(46)
If SUBSTRING(@str, @i+1,1)<char(46)or SUBSTRING(@str, @i+1,1)=char(47) or SUBSTRING(@str, @i+1,1)>char(57)
or SUBSTRING(@str, @i+1,1)=char(64)

begin
set @lp=@LP+1

If @lp =@licznik
--INSERT INTO @ret VALUES (CAST(@d AS decimal(10,2)))
INSERT INTO @ret VALUES (@d )
---print @d


Begin
set @d=''
end
end
end
end
RETURN
end
--wywolanie jn.
--Select *, (Select* FROM dbo.fnGetNumbersDecStringNew(c4,4))as kl From tblSubstring
--select* FROM dbo.fnGetNumbersDecStringNew('w10w10d20f35',3)
--Select (Select* FROM dbo.fnGetNumbersDecStringNew(c4,1))+(Select* FROM dbo.fnGetNumbersDecStringNew(c4,2))as SumaC1iC2 From tblSubstring where c1=10
GO
Poz JB
Super pomocne Dziękuję Pozdrawiam
Zgadzam się z kolega z 2014-05-26
Świetny artyk€ł !
Ooo chyba użyli varchar-a ;)
Morzna by bylo trohe jasiniej?